Regulamin Pobytu


1. Wynajmujący korzystający z noclegów zobowiązany jest do zapoznania się
z Regulaminem pobytu oraz jego przestrzeganiem.

2. Doba noclegowa rozpoczyna się o godz.14 w dniu przyjazdu i trwa
do godziny 11 w dniu wyjazdu (istnieje możliwość ustalenia innych godzin po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przez Wynajmującego).

3. Cisza nocna obowiązuje od 22 do 7 rano.

4. Wynajmujący w ciągu godziny po przyjeździe dokonuje odbioru Apartamentu tzn. sprawdza wszelkie urządzenia i wyposażenie. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź zniszczeń zobowiązany jest zgłosić je niezwłocznie Właścicielowi.

5. Wynajmujący Apartament ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia powstałe z jego winy jak również odwiedzających osób. 

6. Nie można odstępować Apartamentu jak również przyjmować na nocleg innych osób bez porozumienia z Właścicielem. 

7. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie obiektu 
w godz. od 8.00 do 22.00 za wcześniejszą zgodą Właściciela. 

8. Zachowanie Wynajmującego korzystającego z noclegu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Możemy odmówić świadczenia usług osobom naruszającym tę zasadę. 

9. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Apartamentu w stanie zastanym. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji.

10. W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (palenie dozwolone jest na tarasie i na zewnątrz budynku).

11. Parkowanie samochodu jest możliwe tylko w wyznaczonym miejscu parkingowym lub innym wskazanym przez Właściciela.

12. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w Apartamencie.

13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest: używanie otwartego ognia, używania urządzeń nie stanowiących stałego wyposażenia takich jak: grzałki, termowentylatory, frytownice, grile elektryczne itp., palenie tytoniu w Apartamencie i całym obiekcie. Zabrania się wnoszenia do Apartamentu materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

14. W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Właściciel uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia obiektu. Opłata za skrócenie pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.

15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, gazu.

16. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji. 

17. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

Zobacz także: Zasady rezerwacji